La nostra informació

Condicions generals
de venda

Aquestes Condicions Generals de Venda (d'ara endavant, «CGV») regulen la relació contractual entre l'agència Devloop (d'ara endavant «el Proveïdor de Serveis») i els seus clients (d'ara endavant «el Client»). Aquestes CGV s'apliquen a tots els serveis que ofereix el proveïdor de serveis, en particular la creació de llocs web i aplicacions mòbils, paquets d'allotjament web, manteniment web i mòbil, actualització de contingut, allotjament de correu electrònic, campanyes de Google Ads, creacions visuals i qualsevol altre servei prestat pel Prestador del Servei. Els contractes de servei elaborats i prestats per l'agència Devloop tenen prioritat sobre aquestes condicions generals de venda.

1. Acceptació de les CGV

La subscripció d'un pressupost o d'una proposta comercial implica l'acceptació sense reserves d'aquestes «condicions generals» que s'apliquen siguin quines siguin les opcions, els mòduls subscrits i les condicions del treball realitzat. Aquestes «condicions» pretenen regiran el contracte celebrat entre l'Agència Devloop i el Client designat per la «cotització / proposta comercial» i qualsevol modificació(s) adjunta(s) al mateix. L'acceptació del comprador s'adquireix pel seu acord escrit després de la recepció de l'oferta. Aquest enfocament és equival al comprador a reconèixer que ha llegit i que aprova totes les condicions generals de venda de Devloop i els seus socis, així com els seus subcontractistes. Aquestes condicions generals estan disponibles gratuïtament a https://devloop.dev/condicions-de-venda. Les cotitzacions de Devloop indiquen clarament a la part inferior de la pàgina: validant la cotització, el Client accepta les condicions generals de venda de Devloop, disponibles gratuïtament a https://devloop.dev/condicions-de-venda.

2. Cotització i comanda

El Proveïdor de Serveis elabora un pressupost detallat per a cada servei sol·licitat pel Client. El pressupost especifica les característiques del servei, els terminis d'execució, els preus i les condicions de pagament. La comanda la confirma el Client en per escrit o mitjançant un formulari de comanda en línia. Qualsevol modificació de la comanda inicial estarà subjecta a una modificació de la cotització inicial.

3. Preu i condicions de pagament

Els preus dels serveis es fixen en el pressupost elaborat pel Prestador del Servei. Els preus estan expressats en euros i sense impostos, llevat que s'indiqui el contrari. El Prestador del Servei es reserva el dret de modificar els seus preus en qualsevol moment, subjecte a canvis informeu el client prèviament. Les condicions de pagament s'especifiquen a l'oferta. El proveïdor de serveis es reserva el dret de suspendre o cancel·lar qualsevol servei en cas d'impagament en els terminis acordats.

4. Propietat intel·lectual

El Proveïdor del Servei continua sent titular de tots els drets de propietat intel·lectual vinculats als serveis prestats, inclosos els codis font, llevat que s'indiqui expressament el contrari en el pressupost. El Client es compromet a respectar aquests drets i a no reproduir-los, modificar-los. o utilitzar-los sense l'autorització prèvia del proveïdor de serveis.

5. Responsabilitats

El Prestador del Servei es compromet a prestar els serveis amb diligència i professionalitat. No obstant això, el Prestador del Servei no es fa responsable de les interrupcions del servei, pèrdua de dades o danys directes o indirectes derivats de la utilització dels serveis prestats. El Client és responsable del contingut proporcionat i garanteix que té els drets necessaris per al seu ús. El Client també és responsable de fer una còpia de seguretat de les seves dades.

6. Confidencialitat

El proveïdor de serveis es compromet a respectar la confidencialitat de la informació i dades facilitades pel client en el context de la prestació de serveis. Les dades personals recollides pel proveïdor de serveis només s'utilitzen en el context de la relació comercial i es tracten d'acord amb la legislació vigent.

7. Terminació

Cada part pot rescindir el contracte en qualsevol moment en cas d'incompliment de les obligacions contractuals de l'altra part. En cas de rescissió, el Client continua sent responsable dels serveis prestats fins a la data de resolució.

8. Força Major

Cap de les parts pot ser considerada responsable de l'incompliment total o parcial de les seves obligacions si aquest incompliment es deu a un cas de força major, en particular en cas de catàstrofe natural, incendi, vaga, o qualsevol altra circumstància aliena a la seva voluntat.

9. Llei aplicable i disputes

Aquestes CGV es regeixen per la llei andorrana. Qualsevol controvèrsia relativa a la interpretació, execució o resolució del contracte serà sotmesa als tribunals competents.

10. Modificació de les CGV

El Prestador del Servei es reserva el dret de modificar aquestes CGV en qualsevol moment. Les noves condicions generals s'aplicaran tan bon punt es publiquin al lloc web del Prestador del Servei.

Darrera actualització: 7/5/2024.